Statut 2013

STATUT

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Tekst jednolity uchwalony
na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów

Wielkopolskiego Związku Szachowego

w dniu ..........................  r.

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny

§ 1

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Poznaniu zwany dalej „WZSzach” jest związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe.

 

§ 2 

 1. 1.Terenem działania WZSzach jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą miasto Poznań.
 2. 2.Dla realizacji swoich celów statutowych WZSzach może prowadzić działalność poza granicami województwa i kraju.

 

§ 3 

WZSzach działa zgodnie z przepisami ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, zapisami niniejszego statutu.

 

§ 4

 1. 1.WZSzach posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Są
 2. 2.WZSzach może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
 3. 3.WZSzach zawiązany jest na czas nieograniczony.

 

§ 5

WZSzach jest członkiem Polskiego Związku Szachowego oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.  

  

§ 6

WZSzach jest stowarzyszeniem, które ewentualne przychody przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. WZSzach opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych WZSzach może zatrudniać pracowników. 

 

 

§ 7

WZSzach posiada logo, używa pieczęci, może posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cele i  działania statutowe

 

§ 8

 1. 1.Podstawowym celem WZSzach jest upowszechnianie i rozwój szachów na terenie Wielkopolski.
 2. 2.Cele, o których mowa w ust. 1 WZSzach realizuje w szczególności przez:
  1. 1)zrzeszanie stowarzyszeń, klubów i organizacji szachowych działających w zakresie szachów;
  2. 2)ustalanie kierunków rozwoju szachów na terenie województwa,
  3. 3)opracowywanie planów szkoleniowych;
  4. 4)organizowanie i prowadzenie: 
   1. a)szkolenia zawodników;
   2. b)szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy;
   3. 5)opracowywanie i organizowanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi, w szczególności z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Wielkopolski.
   4. 6)realizację zadań wynikających z ustaleń Polskiego Związku Szachowego oraz określonych
    w statucie WZSzach.
 3. 3.Działalność określona w ust. 1 imoże być prowadzona nieodpłatnie, jak również odpłatnie.

 

§ 9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych WZSzach może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział 3

Członkowie WZSzach, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie WZSzach dzielą się na:

 1. 1)zwyczajnych;
 2. 2)wspierających;
 3. 3)honorowych.

 

§ 11

 1. 1.Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia rejestrowe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, działające w zakresie dyscypliny szachy, zarejestrowane w Polskim Związku Szachowym.
 2. 2.Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele WZSzach.
 3. 3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd WZSzach na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 4. 4.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności WZSzach. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

 

§ 12

 1. 1.Członkowie zwyczajni WZSzach mają prawo:
  1. 1)uczestniczenia przez swych delegatów w Walnym Zebraniu WZSzach;
  2. 2)wyboru władz WZSzach oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego;
  3. 3)uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych;
  4. 4)zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz WZSzach i oceniać ich działania;
  5. 5)korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności WZSzach.
  6. 2.Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnegowyborczego.
  7. 3.Członkowie honorowi mają prawo udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez WZSzach, w szczególności w Walnych Zebraniach Delegatów z prawem zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz WZSzach. Członkowie honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych opłat statutowych na rzecz WZSzach.

 

§ 13

Członkowie WZSzach zobowiązani są do:

 1. 1)aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu szachowego orazzadań statutowych WZSzach;
 2. 2)przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz WZSzach;
 3. 3)stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków;
 4. 4)regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonychZarządy: Polskiego Związku Szachowego i WZSzach;
 5. 5)dbania o dobry wizerunek dyscypliny szachy.

 

§ 14

 1. 1.Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. 1)wystąpienia członka z WZSzach, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań;
  2. 2)likwidacji stowarzyszenia, klubu lub organizacji szachowej bądź ogłoszenia upadłości - członka WZSzach;
  3. 3)wykluczenia przez Zarząd prawomocną uchwałą w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
  4. 2.Zaleganie z opłatą składek przez okres dwóch lat, pomimo wezwania do ich uiszczenia w formie listu poleconego wysłanego na adres członka dostępny w odpowiednim rejestrze daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka WZSzach. W przypadku niemożności ustalenia adresu, za doręczone uważa się pismo wysłane na adres wskazany przy nabywaniu członkostwa.
  5. 3.Członek WZSzach może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd wnaruszenia postanowień Statutu.
  6. 4.Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej WZSzach.
  7. 5.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
  8. 6.Utrata godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 

 

Rozdział 4

Władze WZSzach

 

  § 15

Władzami WZSzach są:

 1. 1)Walne Zebranie Delegatów;
 2. 2)Zarząd;
 3. 3)Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej WZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów. Do władz WZSzach wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

 

 § 17

 1. 1.Najwyższą władzą WZSzach jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd WZSzach raz na dwa lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. 2.Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:  
  1. 1)uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się WZSzach;
  2. 2)wybór i odwołanie, w odrębnych głosowaniach,  Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
  3. 3)uchwalanie głównych kierunków i programów działania WZSzach;
  4. 4)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;  
  5. 5)rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  6. 6)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka;  
  7. 7)rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Zarządu.
  8. 3.Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga zwykłej większości, spośród uprawnionych do głosowania w danym Walnym Zebraniu Delegatów.

 

§ 18

 1. 1.W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
  1. 1)z głosem stanowiącym – członkowie honorowi i delegaci członków zwyczajnych, wybrani w liczbie po: 
   1. a)3 delegatów z klubów, stowarzyszeń lub organizacji szachowych aktualnie występujących w rozgrywkach wyższych niż III liga;
   2. b)2 delegatów z klubów, stowarzyszeń lub organizacji szachowych posiadających osobowość prawną; 
   3. c)1 delegacie z pozostałych stowarzyszeń lub organizacji szachowych, nie posiadających osobowości prawnej;

2) z głosem doradczym - członkowie władz WZSzach, którzy nie zostali wybrani na delegatów, zaproszeni goście i członkowie wspierający.

 1. 2.O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie WZSzach powinni być zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów, za pośrednictwem strony internetowej WZSzach oraz pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail członków.

 

§ 19

 1. 1.Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.
 2. 2.Wybór do władz WZSzach odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regulaminem

 

§ 20

 1. 1.Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.
 2. 2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
  1. a)uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
  2. b)wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. c)wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych WZSzach.
 3. 3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w nieprzekraczalnym terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. 4.Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów wpłyną kolejne, to Zarząd ma prawo zwołać jedno Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które będzie obradowało nad wszystkimi wnioskami. W takim przypadku termin zwołania liczony jest od daty pierwszego wniosku, a wszystkie pozostałe wnioski muszą wpłynąć na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
 5. 5.Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane w celu dokonania zmian w statucie WZSzach, to szczegółowe propozycje w tym zakresie powinny zostać opublikowane na stronie internetowej WZSzach co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

 

§ 21

 1. 1.Zarząd WZSzach jest organem zarządzającym stowarzyszeniem, pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.
 2. 2.Zarząd WZSzach składa się z 9 -11 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. 3.Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22

 Do kompetencji Zarządu WZSzach należy:

 1. 1)reprezentowanie WZSzach na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. 2)realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów;
 3. 3)kierowanie całokształtem działalności WZSzach;
 4. 4)zarządzanie majątkiem i funduszami WZSzach;
 5. 5)uchwalanie planów działania, regulaminu Zarządu i planów finansowych;
 6. 6)zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji;
 7. 7)powoływanie kolegiów lub komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;
 8. 8)przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków WZSzach
 9. 9)ustalanie składek i opłat na rzecz WZSzach;
 10. 10)sprawowanie orzecznictwa w zakresie dyscyplinarnym na danym terenie;
 11. 11)wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach, zgodnie ze Statutem PZSzach;
 12. 12)zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

 

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, śmierci lub choroby uniemożliwiającej kierowanie WZSzach, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

 

 

 

§ 24

 1. 1.W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w WZSzach Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków WZSzach.
 2. 2.Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd WZSzach.
 3. 3.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności

 

§ 25

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

 

§ 26

 1. 1.Prezes kieruje pracami Zarządu. Prezes albo dwóch członków Zarządu działających łącznie reprezentuje WZSzach wobec innych instytucji.
 2. 2.Posiedzenia Zarządu WZSzach odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane na wniosek Prezesa lub 2/3 Członków Zarządu.
 3. 3.W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami Zarząd może podejmować uchwały w trybie określonym w Regulaminie Głosowań Elektronicznych.
 4. 4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 27

 1. 1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. 2.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz na dwa lata kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności WZSzach.
 3. 3.Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz WZSzach oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach o absolutorium dla Zarządu.
 4. 4.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. 5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. 6.Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję.  
  1. 7.Członek Komisji Rewizyjnej WZSzach nie może:
   1. a)łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie;
   2. b)być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
   3. c)być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 28

 1. 1.Zarząd WZSzach i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani przez Walne Zebranie Delegatów. W dniu podejmowania uchwały kooptacyjnej liczba dokooptowywanych członków danego organu władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani.
 2. 2.W przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.

 

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze WZSzach

 

 § 29

 1. 1.Majątek WZSzach stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. 2.Na funduszskładają się:  
  1. 1)składki roczne członków WZSzach;  
  2. 2)wpływy z zawodów organizowanych przez WZSzach;
  3. 3)darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej WZSzach.

 

§ 30

Zabrania się:

 1. 1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WZSzach w stosunku do jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, Członkowie organów oraz pracownicy WZSzach pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi;
 2. 2)przekazywania majątku WZSzach na rzecz swoich Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. 3)wykorzystywania majątku WZSzach na rzecz Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. 4)dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie WZSzach, Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 § 31

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych WZSzach wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

  Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 32

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

 

§ 33

 1. 1.Rozwiązanie się WZSzach następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatówiększością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania. 
 2. 2.Uchwała o rozwiązaniu się WZSzach powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji, oraz wskazać osoby likwidatoró

 

§ 34

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi WZSzach.  

 

 

Logo WZSzach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, ..................... 2013 r.

Strona internetowa

strona

Dodawanie artykułów jest dostępne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami.

Komunikat stały KKiE

ewidencje

Wszystkie kluby WZSzach prosimy o aktualizacje danych kontaktowych i wysyłania ich do KKiE. Aktualna lista klubów znajduje się tutaj.

Turnieje szachowe

turnieje

Zachęcamy do zamieszczania ogłoszeń o turniejach organizowanych w Wielkopolsce.

Wielkopolski Związek Szachowy

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36
NIP: 779-20-96-490
REGON: 6396979920

Konto bankowe

Santander Bank Polska S.A. 7 oddział w Poznaniu
30 1090 1737 0000 0001 5559 3686

Biuro WZSzach

Poznań, ul. Starołęcka 36, pok. 8
e-mail: s.pieczewski@wzszach.poznan.pl
Lokalizacja

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję